HEM    KVALITET    MASKINER    PRODUKTION    KONTAKT/INFO
    

 

 

 

 

 

Kvalité 

 

Kvalitetspolicy

Vi ska stäva efter att våra kunder upplever Nohab som en legotillverkare med hög kvalitet. Det innebär att vi skall eftersträva - ritningsenliga produkter - säkra leveranser (rätt tid, plats och antal) - aktiv produktkritik - hög intern kvalitet. Nohabs produkter, tjänster och bemötande skall kännetecknas av hög kvalité i från första kontakten till en kvalitetsmässigt fullgod produkt. Detta ska vi uppnå genom ständiga förbättringar, god ordning och reda, nollfelstänkande samt motiverade medarbetare.

 

 
Vår kordinatmätmaskin DEA Global Classic har ett mätområde på X900 - Y2000 - Z800mm och är en viktig del i vårt kvalitessäkringssystem. 

 

 


 

 

 

 

 

Kvalitetsmål 2009 »

Att med god marginal uppnå eller överträffa våra kunders krav på kvalité och leveranssäkerhet samt att bibehålla eller sänka våra interna och externa avvikelser.

Miljöpolicy »

Nohab Industri Trollhättan AB ska genom ständigt förbättringsarbete och ett miljötänkande i alla delar av förädlingskedjan verka för en allt mindre belastning av den yttre miljön.

-
Vi skall om möjligt använda miljöanpassat och återvinnings-bart material samt välja tillverkningsprocesser som är skonsamma mot miljön och minskar avfallet.

-
Vi skall verka för att vårt energibehov - transporter - buller utvärderas, kontrolleras och minskas samtidigt som miljöolyckor i möjligaste mån förebyggs.

- Vid val av nya
produktionsmetoder skall hela livscykelns miljöpåverkan beaktas.

- Allt miljöarbete skall följa gällande miljölagstiftning och gjorda åtaganden.

- Medarbetarnas kunskaper om den yttre miljön måste hela tiden öka samtidigt som förbättringsarbetet skall stimuleras och påskyndas.

 

 

www.nohab.se © 2005